aroManny
Regulamin Konkursu – AroManny Game

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konkursie AroManny Game („Konkurs”).

1.2. Organizatorem Konkursu jest MTM Industries Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, pod adresem: ul. Metalowców 6, 62-800 Kalisz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000301200, o kapitale zakładowym w wysokości 479.500,00 zł, posiadająca REGON: 300734365 oraz NIP: 6182072668 („Organizator”).

1.3. Konkurs jest przeprowadzany ze środków własnych Organizatora i jest prowadzony w związku z jego promocją.

1.4. Organizator jest właścicielem gry logicznej AroManny Game („AroManny Game”) w formie aplikacji internetowej dostępnej przez stronę internetową: https://www.aromanny.eu/pl/start/ oraz przez App Store lub Google Play, odpowiednio na urządzeniach z systemami operacyjnymi Windows, macOS, iOS lub Android.

1.5. Konkurs zostanie przeprowadzony drogą elektroniczną, poprzez rozwiązanie zadań logicznych w AroManny Game.

1.6. Konkurs odbędzie się od dnia publikacji Regulaminu na stronie internetowej: https://www.aromanny.eu/ do momentu jego zakończenia, które nastąpi przez opublikowanie oświadczenia Organizatora zamieszczonego na stronie internetowej: https://www.aromanny.eu/ . Organizator opublikuje takie oświadczenie na 7 dni przed zakończeniem Konkursu.

2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może wziąć udział w Konkursie po wyrażeniu zgody przez jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawego.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pracujące lub współpracujące z Organizatorem lub najbliżsi członkowie rodziny takiej osoby. Osoby pracujące lub współpracujące z Organizatorem to osoby fizyczne, z którymi Organizator zawarł umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną podobnego typu. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Osoby które spełniają wymagania zawarte w niniejszym pkt. 2 Regulaminu oraz wezmą w nim udział zgodnie z postanowieniami Regulaminu są dalej zwane „Uczestnikami”, zaś każda z nich osobno „Uczestnikiem”.

3. Przebieg Konkursu

3.1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przejście AroManny Game przez ukończenie wszystkich jej poziomów.

3.2. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i wolne od opłat.

3.3. Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika urządzenia, o których mowa w pkt 3.4. poniżej, wraz z odpowiednim oprogramowaniem, które spełniają minimalne wymagania techniczne, określone w pkt 3.4.

3.4. AroManny Game występuje w formie aplikacji na (i) na urządzenia mobilne (smartfony i tablety) z systemem operacyjnym Android w wersji od 4.1. lub iOS w wersji 7.0.; (ii) oraz w formie aplikacji dostępnej na stronie www pod adresem https://www.aromanny.eu/pl/graj-z-mannym/ . Gra dostępna przez stronę www może nie uruchamiać się prawidłowo we wszystkich przeglądarkach internetowych, przetestowana na: Mozilla Firefox 52, Google Chrome 57, Apple Safari 11, MS Edge 16. („Aplikacja”).

3.5. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy zakupić samochodowy odświeżacz powietrza Manny dokonać instalacji Aplikacji poprzez: (i) zeskanowanie z opakowania produktu kodu QR i pobranie Aplikacji na komputer lub urządzenie mobilne; lub (ii) pobranie Aplikacji ze sklepu Google Play lub App Store; lub (iii) uruchomienie Aplikacji na stronie internetowej www.aromanny.eu.

3.6. Dane Aplikacji nie podlegają synchronizacji pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi, jak i kontami Użytkowników w różnych systemach operacyjnych.

3.7. AroManny Game polega na ustawianiu kulek w pionowych lub poziomych rzędach. Ustawienie trzech kulek tego samego koloru obok siebie pozwala na zdobycie punktów i przejście danego poziomu do następnego poziomu. Na początku każdego poziomu Uczestnik otrzymuje informacje o celu, jaki należy osiągnąć, aby przejść dany poziom. Cel ten może polegać na uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów lub maksymalnej liczbie ruchów, jaki Uczestnik może wykonać na jednym poziomie AroManny Game.

3.8. Aktualna wersja Aplikacji składa się z 50 poziomów. Organizator może rozszerzyć AroManny Game o kolejne poziomy, wówczas dokona odpowiednich zmian w Regulaminie.

3.9. Po ukończeniu przez Uczestnika wszystkich poziomów AroManny Game, Uczestnik otrzymuje kod promocyjny upoważniający go do odbioru Nagrody. Kod ważny jest przez 24h od zakończenia gry . Po wybraniu przycisku „Odbierz Nagrodę” Uczestnik zostaje przekierowany na stronę www (wymagany jest w tym momencie dostęp do internetu) z odpowiednim formularzem do wypełniania danych potrzebnych do wysyłki Nagrody.

3.10. Warunkiem otrzymania Nagrody jest prawidłowe wypełnienie oraz zatwierdzenie wysłania formularza wyświetlającego się po ukończeniu AroManny Game przez Uczestnika. Do prawidłowego wypełnienia formularza wymagane jest uzupełnienie wszystkich jego pól i podanie następujących informacji: kodu promocyjnego, o którym mowa w pkt. 3.9. Regulaminu, imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji, na który zostanie przesłana Nagroda, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania Nagrody.. Po wypełnieniu formularza Uczestnik powinien przesłać formularz poprzez kliknięcie przycisku wyślij.

3.11. W celu instalacji Aplikacji, otrzymania kodu promocyjnego, o którym mowa w pkt. 3.9. Regulaminu oraz wypełnienia i przesłania formularza, o którym mowa w pkt. 3.10. Regulaminu niezbędne jest posiadanie połączenia z siecią Internet.

3.12. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

3.13. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się Regulaminem.

4. Nagroda

4.1. Nagrodę stanowi zestaw 2 (dwóch) samochodowych odświeżaczy powietrza Manny marki Aroma Car w wybranych przez Organizatora wersjach zapachowych („Nagroda”).

4.2. Wartość rynkowa nagrody to 25 zł (kwota uwzględnia podatek od towarów i usług).

4.3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inną Nagrodę.

4.4. Nagroda może zostać przyznana jednemu Uczestnikowi tylko raz.

4.5. Nagroda zostanie nadana przesyłką poleconą Poczty Polskiej lub kurierem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora wypełnionego formularza pod wskazany przez Uczestnika adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.6. W przypadku, gdy podany przez Uczestnika adres znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Organizator zastrzega możliwość nadania nagrody w dłuższym terminie od wskazanego w punkcie 4.5., przesyłką innego rodzaju, przez innego operatora pocztowego, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora wypełnionego formularza.

4.7. W przypadku zwrotu przesyłki z Nagrodą do Organizatora przez operatora pocztowego lub kuriera, Organizator podejmie kolejną próbę przesłania Nagrody tylko na wniosek Uczestnika przesłany adres pocztowy Organizatora lub e-mail: info@mtm-industries.eu. Organizator nie będzie podejmował kolejnych prób doręczenia Nagrody w przypadku ponownego nieodebrania przesyłki przez Uczestnika, zaś takie działanie Uczestnika uprawnionego do Nagrody poczytuje się jako rezygnację z jej otrzymania.

4.8. Fundatorem nagród jest Organizator.

5. Zastrzeżenia

5.1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby Aplikacja
funkcjonowała prawidłowo i spełniała wymogi bezpieczeństwa.

5.2. Organizator podejmuje należyte środki w celu usunięcia wszelkich usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji.

5.3. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie urządzeń, sieci teleinformatycznych, systemów operacyjnych, aplikacji Google Play, App Store, problemy techniczne pracy Aplikacji pozostające w związku z brakiem dostępu do sieci Internet, jak również za wszelkie inne problemy z jej funkcjonowaniem nie wynikające bezpośrednio z samej Aplikacji.

5.4. Zabronione jest wykorzystanie Aplikacji do podejmowania działań mogących wywołać szkodę Organizatorowi lub innym Uczestnikom w szczególności poprzez hacking, próby nieautoryzowanego dostępu do systemów informatycznych, korzystania z Aplikacji w sposób powodujący nadmierne obciążenie serwerów lub łącz (tzw. DDoS). W razie stwierdzenia takiego naruszenia Użytkownik będzie pozbawiony prawa do uzyskania Nagrody. Niniejsze nie wyklucza dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu wyrządzenia szkody lub poinformowania odpowiednich organów państwowych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

5.5. W przypadku wystąpienia uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo do nieprzyznania Nagrody takiemu Uczestnikowi.

6. Reklamacje

6.1. Uczestnikowi przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

6.2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, otrzymanej Nagrody, jak i funkcjonowania Aplikacji Uczestnik może złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail info@mtm-industries.eu oraz pocztą tradycyjną na adres MTM Industries Sp. z o.o. , ul. Metalowców 6 , 62-800 Kalisz.

6.3. Reklamacje mogą być składane w trakcie trwania Konkursu i do 7 (siedmiu) dni od jego zakończenia.

6.4. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje Uczestników w terminie 14 dni od ich otrzymania, zaś o wyniku postępowania reklamacyjnego poinformuje Uczestnika tą samą drogą komunikacji w jakiej otrzymał reklamację.

7. Klauzula ochrony danych osobowych

7.1. Administratorem danych Uczestników jest Organizator.

7.2. Dane osobowe Uczestników, wskazane w formularzu, o którym mowa w pkt 3.10, przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, jak również mogą być przetwarzane w celach marketingowych po wyrażeniu odpowiednich zgód.

7.3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest jego zgoda wyrażona w formularzu z pkt. 3.10. Regulaminu.

7.4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (RODO) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

7.5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, jak i prawo do przenoszenia danych.

7.6. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane operatorowi pocztowemu w celu przesłania Nagrody i tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do jej wysłania.

7.7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże czynność ta jest niezbędna do spełnienia wymagań Konkursu i otrzymania Nagrody.

7.8. Po zakończeniu Konkursu przetwarzanie danych osobowych Uczestników, którzy otrzymali Nagrody, będzie kontynuowane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

7.9. Dane osobowe Uczestnika udostępnione na podstawie dobrowolnej zgody na cele marketingowe, poprzez przesyłanie informacji handlowych drogą poczty elektronicznej, będą przetwarzane w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych i promocyjnych w tym obejmujących marketing i promocje produktów Organizatora.

7.10. Dane osobowe Uczestnika udostępnione na postawie dobrowolnej zgody na cele marketingowe, poprzez przesyłanie informacji handlowych drogą poczty elektronicznej, będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wycofa udzieloną zgodę.

7.11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia: 606 950 000, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, Inspektor Danych Osobowych e-mail: iod@uodo.gov.pl.

7.12. Organizator, jako administrator danych osobowych, powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail inspektor.danych@mtm-industries.eu.

8. Prawa autorskie

8.1. Wszelkie materiały takie jak teksty, grafiki, infografiki, zdjęcia dostępne na stronie https://www.aromanny.eu/ i jej podstronach, jak też Aplikacja dostępna na tej stronie oraz w App Store i Google Play oraz sama AroManny Game są chronione prawem autorskim.

8.2. Korzystając z Aplikacji i strony internetowej https://www.aromanny.eu/ lub też innych usług dostarczanych w związku z Konkursem Użytkownik nie nabywa żadnych praw do dostarczanych przez nie materiałów, treści czy oprogramowania.

8.3. Korzystanie z treści, materiałów, czy oprogramowania udostępnianych przez Organizatora może być dokonane zgodnie z obowiązującym prawem i nie może być wykorzystywane w celach komercyjnych.

8.4. W przypadku naruszenia praw autorskich i innych praw majątkowych przysługujących do treści udostępnianych w ramach Konkursu, Organizator wykorzysta wszelkie dostępne środki prawne w celu zaniechania naruszeń, jak również będzie dochodził roszczeń, a także powiadomi odpowiednie organy państwowe w razie zaistnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa.

9. Postanowienia Końcowe

9.1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie jego postanowień.

9.2. Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn wynikających w szczególności ze zmian prawa powszechnie obowiązującego lub uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za niedozwolone. Organizator zamieści zmieniony regulamin na 14 dni przed wejściem w życie na stronie internetowej: https://www.aromanny.eu/ .

9.3. Organizator może odwołać Konkurs, o czym poinformuje na stronie internetowej: www.aromanny.eu Uczestnicy, którzy spełnili wszystkie wymogi przewidziane Regulaminem w celu otrzymania Nagrody przed dniem odwołania Konkursu, są uprawnieni do jej otrzymania.

9.4. Konkurs, Aplikacja, jak i AroManny Game nie stanowią gry hazardowej rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

9.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.).